Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Εύρεση Εργασίας

Παρασκευή 16 Απρ 2021
Αθήνα, 14 Απριλίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4Κ/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ   Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα έξι (76) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης...
Παρασκευή 16 Απρ 2021
Σας πληροφορούμε ότι αναρτήθηκαν εδώ οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης υποψηφίων τoυ κλάδου  ΠΕ Γεωπόνων, της  υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2020 με αριθ. πρωτ. 10060/28-09-2020 ανακοίνωσης για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σύμφωνα με την αριθμ.  400/2021 απόφαση του ΑΣΕΠ. Πηγή: http://www.elga.gr
Πέμπτη 15 Απρ 2021
Ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Τεχνολογίας δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δυο (02) συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αειφορική διαχείριση τουριστικών ροών και των επιπτώσεών τους μέσω ολιστικής αξιοποίησης πολυπληθών και ανοικτών δεδομένων» (Sustainable Heritage Management towards...
Δευτέρα 12 Απρ 2021
Αθήνα, 9 Απριλίου 2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Κ/2020 – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ) Σήμερα εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 16/16.6.2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων...
Παρασκευή 09 Απρ 2021
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 Π.Ε. Αργολίδας ξεκινά από τις 09-04-2021 και διαρκεί μέχρι και τις 19-04-2021. Πηγή: https://www.ppel.gov.gr
Δευτέρα 05 Απρ 2021
Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικού ποσού έως και 19.800€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%), για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με...
Παρασκευή 02 Απρ 2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SUSTAINOLIVE | ΙΕΛΥΑ/ΤΕΟΚ Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτων & Αμπέλου/Τμήμα Ελαίας & Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου σε...
Τρίτη 30 Μάρ 2021
Ο Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.) Αχελώου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Γ.Ο.Ε.Β. Αχελώου, που εδρεύει στο Αγρίνιο – Αιτωλοακαρνανίας. Περισσότερες...
Δευτέρα 29 Μάρ 2021
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, μεταξύ των οποίων ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με νεότερη ανακοίνωση θα γνωστοποιηθεί η...
Δευτέρα 29 Μάρ 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Σ0Χ 6/2020 προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δραστηριοποιείται στον έλεγχο και εκρίζωση της Βρουκέλλωσης (μελιταίος πυρετός) έτους 2020. (23.03.2021) Πηγή: http://www.minagric.gr
Δευτέρα 22 Μάρ 2021
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για έξι (6) Γενικές Διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: α) Αγροτικής Ανάπτυξης, β)  Γεωργίας, γ) Κτηνιατρικής, δ) Αλιείας, ε) Τροφίμων και στ) Αποκεντρωμένων Δομών, κατ ́ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υ.Κ. (ν.3528/2007), όπως ισχύει.  Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Αιτήσεων: 25/03/2021  Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αιτήσεων: 8/04/2021 Πηγή: http://www.minagric.gr
Πέμπτη 18 Μάρ 2021
Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα A.E. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας του έργου «Συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ για το έτος 2021». Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή της Νότιας Κυνουρίας, της...
Τρίτη 16 Μάρ 2021
Αθήνα, 16 Μαρτίου 2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Ε/2021 Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/4-2-2021 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για την πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν.2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, υποβλήθηκαν συνολικά  484 αιτήσεις. Δεδομένου ότι αρκετοί...
Πέμπτη 11 Μάρ 2021
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β΄ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΣΕΠ 3Κ/2020 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής, Εκπαίδευσης σε οργανικές μονάδες του Υπουργείου...
Τρίτη 09 Μάρ 2021
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2020 (ΑΔΑ : ΨΑΑ14653ΠΓ-ΞΤ3) που αφορά τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών και των Τμημάτων αυτού (που εδρεύουν στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Αρκαδίας, Ηρακλείου, Δωδεκανήσου...
Δευτέρα 01 Μάρ 2021
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει την παράταση μέχρι την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021 της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για εγγραφή στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας – Κτηνοτροφίας.    * Ακολουθούν πληροφορίες για την Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021 και την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Απογραφέων. Πρόσθετο ενημερωτικό και οπτικοακουστικό...
Πέμπτη 25 Φεβ 2021
Αριθ. ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωση Περιφέρειας Πελοποννήσου/ Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας μαζί με (α) Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 02.12.2019 και (β) Έντυπο αίτησης (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6) Η...
Πέμπτη 25 Φεβ 2021
Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών, παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Υποδιεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, που εδρεύει στην Κόρινθο Ν. Κορινθίας. Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις καθώς...
Τρίτη 23 Φεβ 2021
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ( ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Απογραφέων Γεωργίας - Κτηνοτροφίας περιόδου Μαρτίου – Ιουνίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 15ης Φεβρουαρίου 2021 μέχρι και την 24η ώρα της 28ης...
Παρασκευή 19 Φεβ 2021
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για την πρόσληψη πενήντα (50) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα...
Βρέθηκαν 85 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 5
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] >
 
© Copyright 2010 - 2021 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας