Loading...

Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου

Τετάρτη 18 Οκτ 2017
Εγκρίθηκε στην Ε.Ε. ο νέος ορισμός για τα μόνιμα βοσκοτόπια - Ευνοϊκή εξέλιξη για την ελληνική κτηνοτροφία  Μια ιδιαίτερα ευνοϊκή εξέλιξη για την ελληνική κτηνοτροφία περιλαμβάνει η Συμφωνία που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση omnibus...
Τετάρτη 18 Οκτ 2017
To Πράσινο Ταμείο καλεί τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», με προϋπόθεση να έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του μόνιμου πληθυσμού της...
Τετάρτη 18 Οκτ 2017
Ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά είτε μέσω των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) ΟΑΕΔ, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε από οποιοδήποτε άλλο χώρο ηλεκτρονικής...
Τετάρτη 18 Οκτ 2017
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ JOBS CLUB ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017 - 2018) Στόχος των εργαστηρίων συμβουλευτικής είναι η υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών είτε στη διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό τομέα που τους ενδιαφέρει, είτε στην ομαλότερη προσαρμογή τους στην ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Τα εργαστήρια...
Τρίτη 17 Οκτ 2017
Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.-Ε.Ε.) με το υπ. αριθμ. 6408/25-09-2017 έγγραφό της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν.3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής (http://ec.europa.eu/civil_service/docs/regime_end_el.pdf), συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων, για τις θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στην...
Τρίτη 17 Οκτ 2017
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινοτικών Πόρων υπέγραψε απόφαση με την οποία παρατείνεται η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία...
Τρίτη 17 Οκτ 2017
Υπογράφηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, η Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τα κριτήρια κατανομής επιπρόσθετης ξυλείας για ατομικές ανάγκες στις παραδασόβιες περιοχές της χώρας, εντάσσοντας νέες περιοχές και αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων. Η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει τα αιτήματα...
Τρίτη 17 Οκτ 2017
Στις 10 Οκτωβρίου, η Δ/νση Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τη συνδρομή των αρμόδιων περιφερειακών κτηνιατρικών αρχών της χώρας, ξεκίνησε την 7η εκστρατεία για τον από του στόματος εμβολιασμό των αλεπούδων κατά της λύσσας με τη ρίψη δολωμάτων- εμβολίων...
Τετάρτη 11 Οκτ 2017
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο απέστειλε προς τον Υπουργό και τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας πρόταση διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης των πολιτών αναφορικά με την υποβολή αντιρρήσεων επί των αναρτημένων δασικών χαρτών.  Το πλήρες κείμενο του εγγράφου του Επιμελητηρίου έχει ως εξής:   Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, με την πρόσφατη λήξη...
Τετάρτη 11 Οκτ 2017
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου με α/α και τίτλο «Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ανάκτηση υδροκολλοειδών για χρήση στην βιομηχανία Τεχνολογίας Τροφίμων και των καλλυντικών» της Πράξης «Αξιοποίηση αποβλήτων Ελαιοτριβείων για την...
Τετάρτη 11 Οκτ 2017
Το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, κάτοχο πτυχίου Γεωπονίας με κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Addressing Med fly...
Τετάρτη 11 Οκτ 2017
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του υποέργου με α/α και τίτλο «Εμβολιασμός Τοπικών Ποικιλιών Αμπέλου σε Κατάλληλα Υποκείμενα, Αξιολόγηση των Αμπελουργικών τους Χαρακτηριστικών και Διαχείριση Εδάφους Αμπελώνων» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5007188, που υλοποιείται μέσω του...
Τετάρτη 11 Οκτ 2017
Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που εδρεύει στον Άλιμο της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη την υπ. αριθ. 14237/20-09-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 3379/Β/27-09-2017) Υπουργική Απόφαση, ανακοινώνει Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση χιλίων τετρακοσίων πενήντα εννέα (1.459) ατόμων που αφορούν άνεργους...
Τρίτη 10 Οκτ 2017
Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, πως κατ' εφαρμογή του άρθρου 13(Β.6) της με αριθμ. 4197/20-4-2017 Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιημένη ισχύει, παρατείνεται η...
Τρίτη 10 Οκτ 2017
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλους: 1. «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000» (προσωρινός αριθμός αναφοράς στην ΕΕΕΕ 2017-136951 (17-413315-001) και 2. «Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών...
Τρίτη 10 Οκτ 2017
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, παρέθεσε Συνέντευξη Τύπου, όπου παρουσίασε το περιεχόμενο του νέου Νομοσχεδίου για την Ανακύκλωση, το οποίο κατατίθεται άμεσα στη Βουλή. Ακολουθεί η τεκμηρίωση του νέου νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ για την Ανακύκλωση. Διαχείριση στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Βρισκόμαστε...
Παρασκευή 06 Οκτ 2017
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε), Ν.Π.∆.∆. εποπτευόµενο από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων προκηρύσσει: Μια (1) θέση Ερευνητή βαθµίδας Β΄ για το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων, µε γνωστικό αντικείµενο «Αλιευτική διαχείριση - Θαλάσσια οικολογία». Μια (1)...
Πέμπτη 05 Οκτ 2017
Το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής δυνάμει του Νόμου 4310/2014, άρθρο 18 τις αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Νόμου 4386/2016 καθώς και την απόφαση του Δ.Σ. συνεδρία 259η/8.9.2017 προκηρύσσει την πρόσληψη (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου...
Πέμπτη 05 Οκτ 2017
O ΕΛΚΕ ΓΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Π.Μ.Σ. Επιστήμες και Συστήματα Φυτικής Παραγωγής» (Κωδ. 040022) που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (δίδακτρα) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Δημήτριο Σάββα (Καθηγητή Κηπευτικών Καλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ)), προτίθεται να αναθέσει έργο για διάστημα έως 12...
Τετάρτη 04 Οκτ 2017
Την χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους 17 νέων έργων στην Πελοπόννησο, συνολικού προϋπολογισμού 33,5 εκατ. ευρώ, ενέκρινε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, έπειτα από σχετικό αίτημα της Περιφέρειας. Τα έργα τα οποία εντάσσονται στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, αφορούν σε σημαντικές υποδομές όπως...
Βρέθηκαν 1661 αποτελέσματα. Σελίδα 1 από 84
Σελίδα [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] > >>
 
© Copyright 2010 - 2017 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας