Loading...
  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γεροκωστοπούλου 24,
Πλ.Γεωργίου, 26 221 Πάτρα
Τηλ.: 2610 621.346
Fax: 2610 222.377

Email: geotepel@otenet.gr,

          info@geoteepel.gr

Τετάρτη 24 Ιούλ 2019

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Α.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της ΠΕ Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων –Ερευνητών Β’ Βαθμίδας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:
1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1), με γνωστικό αντικείμενο: «Αλιευτική Βιολογία και διαχείριση παράκτιας ζώνης», Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων
1 Ερευνητής Β’ Βαθμίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2), με γνωστικό αντικείμενο: «Βιολογία Ιχθύων με έμφαση στα ιχθυαποθέματα βαθιών νερών – θαλάσσια απορρίμματα σε οργανισμούς και στο περιβάλλον», Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος εφ΄ όσον εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό, να έχει αναγνώριση από το ΔOATAΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11.5.2016) ήτοι, «να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται αυτοτελώς
και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων».
Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων ή το ερευνητικό ή επιστημονικό τους εν γένει έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος για θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να οργανώνει και να διευθύνει προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να συντονίζει και να κατευθύνει την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα επί μέρους έργα του προ- γράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να αναζητεί και να προσελκύει οικονομικούς πόρους από εξωτερικές πηγές για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων του ινστιτούτου ή του κέντρου και να προωθεί πρωτοποριακές ιδέες στην επιστήμη και την τεχνολογία. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά και τεχνικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους ή να έχει διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να έχει προσφέρει στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και των εφαρμογών τους και η συμβολή του στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας να έχει τύχει αναγνώρισης από άλλους ερευνητές.
γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο 8 Ν.3528/2007)
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τμήμα Προσωπικού, 46,7 χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Σουνίου, Τ.Κ. 190 13 Ανάβυσσος Αττικής με την ένδειξη:
«Αίτηση υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσης Ερευνητή Β΄ με γνωστικό αντικείμενο «.............» (κωδ. θέσης ...).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76350 (εργάσιμες ημέρες και ώρες, Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 13-09-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΖΦΚΟΡΡΘ-Ν2Ψ/document

 
© Copyright 2010 - 2019 ΓΕΩΤΕΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας | Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας